Deutsche Post DHL Group investuje 7 miliard eur do logistiky s neutrálním vlivem na klima

| |

Deutsche Post DHL Group, globální lídr v oblasti logistiky, urychlí plánovanou dekarbonizaci společnosti. Koncern v příštích deseti letech investuje celkem 7 miliard eur (neinvestiční a investiční náklady) do opatření zaměřených na snižování emisí CO2. Prostředky budou vynaloženy především na alternativní letecká paliva, rozšiřování flotily elektromobilů s nulovými emisemi a budovy s neutrálním vlivem na klima.

Na cestě k cíli nulových emisí do roku 2050, který platí již čtyři roky, si společnost vytyčuje nové, ambiciózní dílčí cíle. Společnost Deutsche Post DHL Group se například v rámci své iniciativy Science Based Target (SBTi) zavázala snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu. Klimatické cíle jsou součástí nového plánu pro trvalou udržitelnost, v němž si společnost Deutsche Post DHL Group stanovuje své ekologické, sociální a korporátní cíle pro nadcházející roky. Koncern kromě svého úsilí o ochranu životního prostředí definuje také jasné cíle a opatření v oblastech společenské odpovědnosti a řízení firmy.

Představenstvo a dozorčí rada společnosti Deutsche Post DHL Group navrhnou na příští výroční valné hromadě akcionářům, aby byl systém odměňování členů představenstva ještě více provázán s trvalou udržitelností podnikového rozvoje. V budoucnosti bude dosažení ekologických, sociálních a korporátních cílů zohledňováno při výpočtu odměn pro členy představenstva. To je jasným signálem, že závazek k trvale udržitelnému podnikání je pro společnost Deutsche Post DHL Group nejvyšší prioritou.

„Jsme největší logistická společnost na světě a tím pádem je naší odpovědností ukazovat cestu a vést logistický průmysl do trvale udržitelné budoucnosti. Náš žlutý koncern přeměníme v zelenou firmu a významně tím prospějeme naší planetě i společnosti,“ říká Frank Appel, předseda představenstva společnosti Deutsche Post DHL Group. „Jsem přesvědčen o tom, že díky ještě intenzivnějšímu zaměření na naše ekologické, sociální a korporátní cíle zůstaneme první volbou pro zákazníky, zaměstnance a investory, a tím položíme základy pro dlouhodobý ekonomický úspěch.“

21-03-25-Ilustracni-foto_1

Závazek k trvalé udržitelnosti je nedílnou součástí korporátní kultury společnosti Deutsche Post DHL Group. Koncern si stanovuje v oblasti trvalé udržitelnosti ambiciózní cíle již od roku 2008, například s ohledem na snižování emisí CO2. V roce 2017 se společnost Deutsche Post DHL Group stala první logistickou firmou na světě, která si vytyčila cíl snížit emise skleníkových plynů na čistou nulu do roku 2050. Společnost proto nabízí řadu inovativních řešení pro zvyšování trvalé udržitelnosti dodavatelských řetězců a současně tím také pomáhá svým zákazníkům dosahovat jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Přijetím Strategie 2025 v roce 2019 se trvalá udržitelnost stala zásadní součástí korporátní strategie.

Frank Appel k tomu říká: „Pandemie onemocnění covid-19 posílila hlavní megatrendy současnosti: globalizaci, digitalizaci, internetový obchod a trvalou udržitelnost – čtyři pilíře naší Strategie 2025. Z uvedených témat je trvalá udržitelnost nejnaléhavější výzvou. Naším plánem pro trvalou udržitelnost zintenzivňujeme naše úsilí a otevřeně podporujeme cíle OSN pro trvale udržitelný rozvoj.“

Ochrana životního prostředí: Miliardové investice do alternativních paliv, elektromobility a budov s neutrálním vlivem na klima

V rámci své nové iniciativy Science Based Target si společnost Deutsche Post DHL Group stanovila v boji proti klimatické změně ambiciózní cíle pro snižování emisí CO2. Koncern předpokládá, že by měl v roce 2030 emise CO2cca 46 milionů tun, pokud by nepřijal opatření zahrnutá do nového plánu pro trvalou udržitelnost. V roce 2020 byly jeho emise 33 milionů tun. Nyní se společnost zavázala snížit emise CO2 celého koncernu na méně než 29 milionů tun do roku 2030.

Deutsche Post DHL Group investuje za tím účelem 7 miliard eur (neinvestiční a investiční náklady) do klimaticky neutrálních logistických řešení do roku 2030. Plánované výdaje do roku 2023 již byly zohledněny v investičním plánu do roku 2023 zveřejněném 9. března. Koncern pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku pro dopravu na krátké vzdálenosti a doručování zásilek. Do roku 2030 bude mít 60 procent doručovacích vozidel na celém světě elektrický pohon. To znamená, že v provozu bude 80 000 elektromobilů. V roce 2020 byl podíl elektromobilů 18 procent.

21-03-25 Ilustracni foto_2

Na delších trasách, především v letecké dopravě, nebudou elektrické pohony v dohledné budoucnosti využitelnou alternativou. Deutsche Post DHL Group proto urychluje vývoj paliv, vyráběných z obnovitelných zdrojů, pro jejich praktické využití. Do roku 2030 budou mít trvale udržitelná paliva v letectví a dálkové dopravě minimálně 30procentní podíl. Koncern navíc bude investovat do ekologických nemovitostí (kancelářské prostory, poštovní a balíková centra a logistické sklady). Všechny nové budovy budou mít neutrální vliv na klima.

Frank Appel k tomu uvádí: „Čistá, trvale udržitelná alternativní paliva jsou pro klimaticky neutrální logistiku v globalizovaném světě naprosto zásadní. Zejména v letecké dopravě by mohla pomoci snižovat emise CO2. Proto se budeme ještě intenzivněji angažovat v iniciativách a posilovat mezioborovou výměnu poznatků při vývoji globálních strategií a standardů v této oblasti. Jedna věc je jistá: Pouze spojenými sílami – napříč zeměmi a odvětvími – dosáhneme opravdu trvale udržitelného pokroku ve všech oblastech.“

Sociální odpovědnost: Podporování rozmanitosti a udržování spokojenosti zaměstnanců na vysoké úrovni

Deutsche Post DHL Group bude na základě svých korporátních hodnot Respekt a výsledky i nadále podporovat inkluzi a rovné příležitosti v rámci své organizace. Podíl žen ve vedoucích funkcích se podle prognóz zvýší ze současných 23,2 procenta na minimálně 30 procent do roku 2025. „Naši motivovaní, různorodí zaměstnanci jsou klíčem k vynikající kvalitě služeb a vysoké spokojenosti zákazníků. Spokojení zákazníci jsou základem ekonomického úspěchu. To je dalším důvodem, proč jsme přesvědčeni o tom, že se aktivní podpora rovných příležitostí vyplatí,“ říká Thomas Ogilvie, ředitel oddělení lidských zdrojů a personalistiky v koncernu Deutsche Post DHL Group.

Koncern si navíc stanovil cíl udržet se v hodnocení oblíbenosti v kategorii „péče o zaměstnance“, v rámci každoročního globálního zaměstnaneckého průzkumu, na konzistentně vysoké úrovni nad hranicí 80.

Deutsche Post DHL Group hodlá v nadcházejících letech také dále rozšiřovat své projekty zaměřené na sociální podporu. Koncern se zavázal, že bude každý rok investovat 1 procento čistého zisku do svých sociálních podpůrných programů a iniciativ. Program GoTrade, spuštěný na podzim 2020, se zaměřuje na poskytování přístupu ke globálním trhům pro malé a středně velké podniky z rozvíjejících se zemí a tím podporuje zahraniční obchod. GoHelp, program pro podporu oblastí zasažených katastrofami, poskytuje rychlou a bezplatnou logistickou pomoc ve stavu nouze, způsobeném katastrofou. Koncern také pokračuje v rozšiřování svého programu GoTeach, který zvyšuje mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek (chudoba, ztráta bližních nebo útěk z oblastí zasažených katastrofou) šance na získání zaměstnání a vybavuje je nezbytnými dovednostmi pro úspěšný vstup do pracovního světa.

Správa a řízení společností: Nejvyšší standardy ve všech koutech světa

Deutsche Post DHL Group si stanovuje také ještě přísnější pravidla pro dobrou správu a řízení společnosti. Aktualizována byla například obchodní pravidla pro dodavatele. V nich uvedená pravidla a standardy byly ještě lépe přizpůsobeny požadavkům na trvalou udržitelnost. Navíc byla nově stanovena pravidla pro ochranu lidských práv. „Jako lídr na trhu jsme vzorem pro odpovědné a etické metody podnikání a férové jednání. Ekologické, sociální a korporátní cíle jsou nedílnou součástí Strategie 2025, a všechny klíčové ukazatele výkonnosti jsou proto začleněny do řízení koncernu a jeho pravidelného výkaznictví,“ říká Melanie Kreisová, finanční ředitelka společnosti Deutsche Post DHL Group.

V budoucnosti bude plnění ekologických, sociálních a korporátních cílů zohledňováno při výpočtu odměn pro členy představenstva. Toto opatření bude předloženo ke schválení na výroční valné hromadě, která se uskuteční 6. května 2021.

Předchozí

Továrna automobilky Volvo Cars v Ta-čchingu využívá 100% klimaticky neutrální elektřinu

Novinka: Opravné nýty s drátem

Další